Eich Cyngor

Pwy ydym ni, a’r hyn a wnawn

Mae Cyngor Tref Rhuddlan yn gyngor tref sy’n gwasanaethu poblogaeth o tua 2,900 o bobl yn Rhuddlan, Sir Ddinbych. Mae’n cynnwys 11 Cynghorydd a etholwyd o fewn ward Rhuddlan.

Yr hyn a wariwn a sut y gwnawn hynny

Gellir dod o hyd i wybodaeth ynghylch ein hincwm a gwariant cyfredol ar ein tudalen gwybodaeth ariannol.

Ein blaenoriaethau yw

  • Gwneud defnydd darbodus ac effeithiol o adnoddau;
  • Cynrychioli barn preswylwyr Rhuddlan;
  • Darparu Llywodraeth agored sy’n hygyrch i bawb;
  • Gweithio gyda’r gymuned a’n partneriaid i uchafu’r effaith; a
  • Hyrwyddo Rhuddlan fel tref ddiogel, lân a chroesawgar.

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Gellir gwneud penderfyniadau yn unol â Pholisi’r Cyngor a’r gyfraith yn unig. Er enghraifft, maent yn cynnwys gwario o fewn terfynau penodol, rheolau ar gyfer penderfynu sut i ddyfarnu contractau.

Er bod y Cyngor, fel corff, yn gyfrifol am ei benderfyniadau, gall ddirprwyo penderfyniad i rywun arall. Gall Pwyllgor, is-bwyllgor, swyddog neu Awdurdod Lleol weithredu ar ei ran. Mae gan Gyngor Tref Rhuddlan ddau Bwyllgor:

  • Pwyllgor Gwybodaeth a Gwefan
  • Pwyllgor Personél

Ein Polisïau a Gweithdrefnau

Gellir gweld gwybodaeth ynghylch protocolau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau a chyfrifoldebau ar ein tudalen gwe polisïau a gweithdrefnau.

Rhestri a chofrestri

Mae’r wybodaeth a gedwir ar gofrestri sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith wedi’u rhestru yma:

  • Cofrestr Cysylltiadau Aelodau
  • Datganiad Derbyn Swydd