Amdanom ni

Mae Cyngor Tref Rhuddlan yn gyngor tref sy’n gwasanaethu poblogaeth o tua 2,900 o bobl yn Rhuddlan, Sir Ddinbych.

Mae’n cynnwys 11 Cynghorydd sy’n cael eu hethol neu gyfethol i swyddi 5 mlynedd gyda’r tymor nesaf o swyddi yn dechrau ym mis Mai 2017. Caiff y Cyngor Tref ei gadeirio gan Faer y Dref, sydd, ynghyd â’r Dirprwy Faer, yn cael ei ethol bob blwyddyn yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor Tref sy’n cael ei gynnal ym mis Mai. Mae dyddiaduron y Maer a’r Dirprwy Faer yn brysur iawn yn ymweld â grwpiau a sefydliadau cymunedol a chynrychioli Rhuddlan mewn digwyddiadau.

Cyfrifoldeb Clerc y Dref yw rheoli’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor Tref, ac mae’n gweithio’n agos gyda’r Cynghorwyr Tref i ddarparu’r penderfyniadau a wneir mewn gwahanol bwyllgorau. Mae gwaith y Cyngor Tref yn cael ei ariannu drwy braesept ar dalwyr treth y cyngor o fewn ardal Tref Rhuddlan sy’n mynd tuag at gynnal asedau’r Cyngor Tref e.e. Caeau Chwarae Admiral.

Mae Cyngor Tref Rhuddlan yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych, a’n partneriaid amrywiol, i sicrhau gwasanaeth di-dor i drigolion Rhuddlan. Mae manylion penderfyniadau’r Cyngor Tref i’w gweld yng nghofnodion pob cyfarfod. Mae manylion pellach o’n hasedau, sefyllfa ariannol, a pholisïau ar gael ar y safle hwn hefyd.

Ein Cyfrifoldebau:

 • Llochesi Bws
 • Maes Parcio Lôn y Ficerdy
 • Cofeb Ryfel Rhuddlan
 • Mannau Chwarae – Caeau Admiral / MUGA a Ardal Chwarae Lôn y Ficerdy
 • Seddi
 • Biniau Sbwriel
 • Dosbarthu grantiau
 • Ymgynghori ar geisiadau cynllunio
 • Darparu goleuadau Nadolig
 • Hysbysfyrddau: Bwrdd Cymunedol a Bwrdd y Cyngor Tref
 • Cerflun Pren Marchogion