Polisïau a Gweithdrefnau

Isod ceir rhestr o bolisïau a gweithdrefnau’r Cyngor Tref:

Cod Ymddygiad

Mae’r cod ymddygiad yn set o reolau ynghylch sut i ymddwyn a gwneud busnes gyda phobl eraill. Rhaid i’r holl Gynghorwyr, pan yn cael eu hethol, lofnodi a chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad wrth fynd i’r swyddfa.

rheolau sefydlog

Mae gan gynghorau cymuned / tref eu rheolau eu hunain ar gyfer cynnal eu busnes yn rheolaidd, e.e. eitemau rheolaidd ar yr agenda, faint o amser y gall Cynghorydd siarad ar fater ac ati.

rheolau ariannol

Mae’r rheoliadau ariannol hyn yn llywodraethu ymddygiad rheolaeth ariannol gan Gyngor Tref Rhuddlan a dim ond trwy benderfyniad y Cyngor y gellir ei ddiwygio neu ei amrywio

 

Egwyddorion Nolan

Mae Pwyllgor Nolan wedi nodi saith egwyddor o fywyd cyhoeddus y mae’n credu y dylai fod yn berthnasol i bawb mewn gwasanaeth cyhoeddus. Mae saith egwyddor o ymddygiad sy’n sail i waith awdurdodau cyhoeddus.

Gweler hefyd: