Blog

Cymuned Rhuddlan

Ymateb Cymunedol Gwirfoddol yn Rhuddlan

Mae’r Cyngor Tref yn gweithio’n agos gyda Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC) i helpu pobl sy’n hunan-ynysu sydd angen help i casglu a danfon negeseuon siopa, casglu presgripsiynau, postio llythyrau ac ati. Gall Paul Smith drefnu i wirfoddolwr lleol wneud hynny danfon nwyddau i’ch drws yn ddiogel. Gallwch gysylltu â Paul ar: 07899 093 775 neu assist@rhuddlantowncouncil.gov.uk

Cymuned Rhuddlan

Age Cymru i gynnig gwasanaeth ffôn ‘check-in-and-chat’ ar gyfer pobl dros 70 oed

Mae Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ffôn gwirio-a-sgwrsio ar gyfer pobl dros 70 oed yng Nghymru sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Y gobaith yw y bydd y fenter yn helpu i roi rhywfaint o sicrwydd i bobl hŷn, ateb ymholiadau sylfaenol a chysylltu pobl â gwasanaethau a chefnogaeth leol yn ystod yr achosion Coronavirus.

Ar ddechrau’r wythnos hon fe’n cyfarwyddwyd i hunan-ynysu cyn belled ag y bo modd er mwyn helpu i’n hamddiffyn rhag y firws. Mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl dros 70 oed a’r rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol oherwydd eu bod mewn mwy o berygl o ddatblygu symptomau mwy difrifol os cânt eu heintio.

Gall unrhyw un dros 70 oed yng Nghymru gofrestru gydag Age Cymru, yn rhad ac am ddim, i dderbyn galwad ffôn reolaidd gan yr elusen yn Saesneg neu Gymraeg. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud ffoniwch y Rhif Cyngor Age Cymru ar 08000 223 444 neu e-bostiwch enquiries@agecymru.org.uk.

Cyhoeddiadau

Rhybydd gwerthu pysgod ffres!

Rhybuddir defnyddwyr ar draws Sir Ddinbych i fod yn wyliadwrus o werthwyr pysgod yn ceisio perswadio deiliaid tai i brynu pysgod ffres.

Mae safonau masnach Sir Ddinbych a Heddlu Gogledd Cymru wedi derbyn adroddiadau yn ystod wythnos olaf masnachwyr yn gwerthu o ddrws i ddrws yn ardal Dyffryn Dyfrdwy, yn gofyn i drigolion a fyddent yn hoffi prynu pysgod.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Young, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Gynllunio, Diogelu’r Cyhoedd a Chymunedau Diogelach: “Mae gennym bryderon ynghylch y mater, yn enwedig ynghylch a yw’r gwerthwyr pysgod wedi cofrestru fel gweithredwr busnes bwyd sy’n ofyniad cyfreithiol i bob busnesau bwyd, ac yn wir os ydynt yn glynu at yr holl reoliadau diogelwch a hylendid bwyd sy’n berthnasol i fusnesau o’r fath, gan gynnwys arddangos y sgôr hylendid bwyd berthnasol ar gyfer y busnes.

“Fel gydag unrhyw alwyr sy’n galw ar stepen y drws byddem yn annog pobl i beidio â chael eu temtio i brynu a gofyn iddynt adael. Os teimlwch eich bod yn cael eich pwyso i brynu’r pysgodyn neu na fydd y masnachwr yn gadael pan ofynnir i chi, yna cysylltwch â’r heddlu ar unwaith.

“Byddem yn eich cynghori i brynu pysgod gan werthwr pysgod ag enw da mewn siop neu stondin sydd wedi’i hen sefydlu neu hyd yn oed gyda masnachwr gyda rownd rheolaidd wedi’i threfnu ymlaen llaw.”

Gall unrhyw un sydd eisiau ail-fasnachu ar stepen y drws, neu i roi gwybod am ddigwyddiad, gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 2231133 (08082231144 ar gyfer y Gymraeg) sy’n rhoi cyngor rhad ac am ddim, annibynnol a diduedd ar bob mater sy’n ymwneud â defnyddwyr, neu’r heddlu ar 101.

Gareth Watson
Rheolwr Tim Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd/ Team Leader – Communications and Campaign Management
Cwsmeriaid a Chymunedau / Communities and Customers
Ffôn/tel: 01824 706222
E-bost: gareth.watson@sirddinbych.gov.uk
E-mail: gareth.watson@denbighshire.gov.uk